ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ปี 64

ประกาศจังหวัดนครราชสิมา โดยโรงพยาบาลสีดา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบก๊าซทางการแพทย์(งานติดตั้งระบบเซ็นทรัล

ไปป์ไลน่ อาคาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding )