ITA Hospital 67

ITA โรงพยาบาลสีดา ปีงบประมาณ 2567

MOIT 1 หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1. คำสั่ง/กรอบแนวทาง

1.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการแผยแพร่ข้อมูลและประกาศมาตรการการดำเนินเผยแพร่ข้อมูลและขออนุญาตนำเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน <click>
1.2 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และประกาศมาตรการ กลไก แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน <click>
1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน <click>
1.4 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน <click>

2. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

2.1 บันทึกรายงานผลการติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน <click>
2.2 รายงานผลการติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน <click>
2.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน <click>


MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน

1.1 ข้อมูลผู้บริหาร <click>
1.2 นโยบายผู้บริหาร <click>
1.3 โครงสร้างหน่วยงาน <click>
1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง <click> 
1.5 กฏหมายที่เกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติของหน่วยงาน <click>
1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร <click>
1.7 ข้อมูลการติดต่อกับหน่วยงน <click>
1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ของหน่วยงาน <click>

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม (MOPH)  <click>

3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562  <click>

4. ประมาลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564  <click>

5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สป.สส.พ.ศ.2564  <click>

6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม  <click>

7. ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม  <click>

8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  <click>

9. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2567 ของหน่วยงาน  <click>

10. รายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี <click>

11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของหน่วยงาน <click>

12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ <click>

13. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ <click>

14. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน <click>

15. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ <click>

16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ <click>

17. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ <click>

18. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2566) <click>
18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 <click>
18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทางของหน่วยงาน <click>
18.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร <click>

MOIT 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณ พ.ศ.2566

1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและมีการขออนุญาตนำเผนแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน <click>
2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 2566 <click>
3. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน <click>

MOIT 4 หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
1.1 บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบและขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน <click>
1.2 หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณและอนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน <click>
1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบดำเนินการและงบลงทุน) <click>
1.4 คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบปิดและปลดประกาศ <click>
1.5 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน <click>

2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลา ที่กำหนด
    2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส
    2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส

          1. บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน <click>
          2. รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามข้อกำหนด <click>
              (1) งบลงทุน ทุกไตรมาส
              (2) งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส 

          3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน <click>

3. การป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื้นข้อเสนอหรือคู่สัญญา <click>

    3.1 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน <click>

    3.2 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ จำนวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท <click>
    3.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน <click>

MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
1. ไตรมาส 1

1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

    1.1 เดือน ตุลาคม 2566 <click>

    1.2 เดือน พฤศจิกายน 2566 <click>

    1.3  เดือน ธันวาคม 2566 <click>
2. แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) 

    2.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2566 <click>

    2.2 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 <click>

    2.3 ประจำเดือน ธันวาคม 2566 <click>
3. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน <click>