MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่

1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ แบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ และมีการขออนุญาตนำไปผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน <click>

2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2565 - เดือนธันวาคม 2565

    ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. เดือนตุลาคม 2565   <click>

    ไตรมาสที่ แสดงแบบ สขร. เดือนพฤศจิกายน 2565   <click>

    ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. เดือนธันวาคม 2565   <click>

 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน <click>

 

ไตรมาสที่

1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ และมีการขออนุญาตนำไปผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน <click>

2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ เดือนมกราคม 2566-เดือนมีนาคม 2566 <click>

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน <click>

 

ไตรมาสที่ 3

1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ และมีการขออนุญาตนำไปผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน <click>

2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่

    2.1 เดือน เมษายน 2566 <click>

    2.2 เดือน พฤษภาคม 2566  <click>

    2.3 เดือน มิถุนายน 2566  <click>

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน <click>

 

ไตรมาสที่ 4

1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ และมีการขออนุญาตนำไปผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน <click>

2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ เดือน

    2.1 เดือน กรกฎาคม 2566 <click>

    2.2 เดือน สิงหาคม 2566 <click>

    2.3 เดือน กันยายน 2566 <click>

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน <click>

 

2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2565-เดือนธันวาคม 2565
2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2565-เดือนธันวาคม 2565
2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2565-เดือนธันวาคม 2565