บริการ


  • ita3.png
    ITA Sida Hospital 2563

  • crop-1584328369683.png
    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรม...

  • 33853823_187328682090152_7394455583601983488_o.jpg
    ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสีดา 2564