วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์(VISION) CUP สีดา

“เราจะเป็นหน่วยงานด้านสาธารณสุขที่ให้บริการอย่างมีมาตรฐาน การบริหารที่เป็นเลิศ
ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นพึงพอใจ  ผู้ให้บริการมีความสุข ชุมชนมีสุขภาพดี”

 

พันธกิจ (MISSION) CUP สีดา

                                     ๑.พัฒนาคุณภาพบริการและรักษาพยาบาลด้วยมาตรฐานวิชาชีพ
                                     ๒.ส่งเสริม  ป้องกัน  รักษา และฟื้นฟูสุขภาพประชาชน
                                     ๓.พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและมีความสุข
                                     ๔.ประสานงานและสนับสนุนเครือข่ายสาธารณสุข
                                     ๕.บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล