หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. มีรายงานการวิเคราหะ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครบทั้ง 4 องค์ประกอบ
2.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยง
2.2 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด
2.3 การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
2.4 แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุอันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ 2565
3. มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน