5.หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

(ไตรมาสที่ 1)

1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1)
- ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร.1 ประจำเดือน ดังนี้
(ตุลาคม 2564 / พฤศจิกายน 2564 / ธันวาคม 2564 )
3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

(ไตรมาสที่ 2)
1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1)
- ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร.1 ประจำเดือน ดังนี้
(มกราคม 2565 / กุมภาพันธ์ 2565 / มีนาคม 2565 )
3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

(ไตรมาสที่ 3)

1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1)
- ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร.1 ประจำเดือน ดังนี้
(เมษายน 2565 / พฤษภาคม 2565 / มิถุนายน 2565 )
3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

(ไตรมาสที่ 4)
1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. มีแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1)
- ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร.1 ประจำเดือน ดังนี้
(กรกฎาคม 2565 / สิงหาคม 2565 / กันยายน 2565 )
3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน